مشخصات فنی
فرمول شیمیاییR22a-R143-R125
دمای نقطه انجماد83.3 درجه سانتی گراد
دمای نقطه جوش45/5- درجه سانتی گراد
فشار بحرانی4/42 کیلو پاسکال
وزن10/9 کیلوگرم
میزان تخریب لایه ازن0.016 ODP
ضریب گاز گلخانه ای3000 GWP
گرمای نهان تبخیر224/9 کیلوژول بر کیلوگرم
 

امتیاز کاربران به گاز مبرد کولیب R408a


جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.